+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

ActueelSignalering 2019

 
 • Verruiming geboorteverlof: per 1 januari 2019 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht. Met de invoering van de WIEG is het verlof voor de partner uitgebreid naar een volledige werkweek met behoud van loon. (lees meer in onze blog: https://boontjeadvocaten.nl/article/meer-verlof-voor-partner-bij-geboorte-baby-wet-invoering-extra-geboorteverlof-wieg-aangenomen/ )
 • Wijziging Wet op Ondernemingsraden (WOR): per 1 januari is de positie van de OR versterkt met betrekking tot beloningen. Een jaarlijks gesprek over lonen en beloningsverschillen binnen het bedrijf is verplicht (lees meer in onze blog: https://boontjeadvocaten.nl/wijziging-wet-op-ondernemingsraden-wor-per-1-januari-2019-versterking-positie-or-met-betrekking-tot-beloningen/ )
 • Aanpassing AOW gerechtigde leeftijd: per 1 januari 2019 is de AOW gerechtigde leeftijd gestegen naar 66 jaar en 4 maanden.
 • Uitbreiding medezeggenschap personeelsvertegenwoordiging en personeelsvergadering met betrekking tot pensioen: per 1 januari 2019 worden in ondernemingen die vanwege de omvang van hun personeelsbestand geen Ondernemingsraad hebben, meer rechten toegekend aan de personeelsvertegenwoordiging en personeelsvergadering op het gebied van pensioen.
 • Verruiming criteria voor de toepassing van de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: per 1 januari 2019 is in nieuwe ontslagprocedures niet langer vereist dat in elk van de drie boekjaren voorafgaand aan de procedure een negatief resultaat is behaald. Voldoende is dat het totaal van de drie jaren een negatief resultaat oplevert. Daarnaast geldt niet langer dat sprake moet zijn van een negatief eigen vermogen. De overbruggingsperiode geldt tot 1 januari 2020.
 • Verhoging maximale transitievergoeding: per 1 januari 2019 is het maximumbedrag dat een werknemer als transitievergoeding kan ontvangen vastgesteld op €81.000. Ten opzichte van 2018 is dat een verhoging van €2.000. Een hogere transitievergoeding is enkel mogelijk wanneer het jaarsalaris meer bedraagt dan het maximum. In dat geval is het loon over 12 maanden het maximum.
 • Wet vergoeding affectieschade: per 1 januari 2019 is de Wet vergoeding van affectieschade van kracht. In deze wet wordt een vorm van smartengeld geregeld voor de naaste familie van slachtoffers van een (arbeids)ongeval, een geweldsmisdrijf of een medische fout.
 • Wijzigingen met betrekking tot het minimumloon: per 1 januari 2019 bedraagt het wettelijk minimumloon €1.615,80 tegenover €1.594,20 in 2018. Daarnaast geldt dat enkel in de cao mag worden afgeweken van de regel dat voor alle gewerkte uren minstens het wettelijk minimumloon moet worden betaald. In 2018 gold nog een overgangsregeling waardoor het mogelijk was dat overwerk- of meerwerkuren gecompenseerd werden in vakantie-uren, als dat schriftelijk overeengekomen was.
 • Wijziging Wet Normering Topinkomens (WNT): per 1 januari 2019 kunnen topfunctionarissen bij het einde van hun dienstverband voortaan maximaal vier weken niet-opgenomen vakantieverlof laten afkopen zonder gevolgen voor de WNT.
 • Geen financiële gevolgen levenlanglerenkrediet voor mensen met een Wajonguitkering: per 1 januari 2019 wordt een Wajonguitkering niet langer gekort indien gebruik wordt gemaakt van het levenlanglerenkrediet om een studie te volgen.
 • Automatische toevoeging kleine pensioenen: per 1 januari 2019 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht. Deze wet regelt dat een klein pensioen automatisch meeverhuist bij een wisseling van werk. Hierbij gaat het om een pensioen tussen €2 en €484,09 per jaar. Eenzijdige afkoop is (met behoud van enkele uitzonderingen) niet meer mogelijk.
 • Beroepsverbod zorgverleners mogelijk via tuchtrechtspraak: per 1 april 2019 is de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) gewijzigd. Door deze wijziging is het mogelijk dat de tuchtrechter een beroepsverbod oplegt aan een zorgverlener. Daarnaast krijgen patiënten dankzij deze wetswijziging meer ondersteuning bij het indienen van een tuchtklacht en zijn de eisen voor (her)registratie in het BIG-register strenger geworden.

Edith Molemans

 

Actueel

19/11/2020

Intervisie

Wouter Hes en Jolanda de Groot zijn bij de NOvA alsook de VAAN geregistreerde intervisiebegeleiders Lees meer
01/07/2020

Boontje Advocaten sorteert voor op de toekomst

Al sinds de oprichting in 2001 richt Boontje Advocaten zich Lees meer

26/06/2020

ELA Global Employment Law Webinar Series: The Reimagined Workplace – Europe

24/06/2020

Boontje Advocaten bespreekt NOW 2.0 in vogelvlucht

Pascal Kruit en Björn Schouten bespreken NOW 2.0 in Lees meer

Quote

 
Delen op