+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

ActueelEnquêterecht: welke rol is de OR toebedeeld?

 

Hof Amsterdam 4 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2716

In deze zaak staan de bestuurlijke problemen van de Stichting de Gelderhorst Landelijk Centrum voor oudere doven (De Gelderhorst), een woon-, zorg- en kenniscentrum voor oudere doven, centraal. De bestuurlijke problemen zien onder meer op het vastgoeddossier: het voornemen tot uitbreiding van de accommodatie en de weigering van de raad van toezicht (RvT) om hier haar goedkeuring aan te verlenen. Daarnaast bestaat er discussie over de afspraken rond het vertrek van de enige bestuurder en heeft het wervingsproces voor leden van de RvT geleid tot een verstoorde relatie tussen de OR en cliëntenraad enerzijds en de RvT anderzijds.

In deze procedure is de RvT een enquêteprocedure gestart, waarin een groot aantal partijen zich gemengd heeft. De RvT heeft de OK verzocht een onderzoek te bevelen naar wanbeleid en bij wijze van onmiddellijke voorziening een tijdelijk bestuurder te benoemen. De bestuurder van de Gelderhorst heeft daarop een verweerschrift en zelfstandig tegenverzoek ingediend en de OK bij wijze van onmiddellijke voorziening verzocht de voorzitter van de RvT te schorsen en een tijdelijke voorzitter van de RvT te benoemen. De OR en de cliëntenraad (OR c.s.) hebben zich als belanghebbenden in deze procedure gevoegd en eenzelfde verzoek ingediend. Tot slot heeft ook de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) zich als belanghebbende gevoegd.

De OK heeft in haar beschikking geconcludeerd dat er aanleiding bestaat om een onderzoek te gelasten. De OK overweegt daarbij dat het onderzoek betrekking zal hebben op voornoemde onderwerpen en de rol van het bestuur, de RvT, de OR en de cliëntenraad daarbij. Nu er volgens de OK sprake is van een bestuurlijke impasse, besluit de OK bij wijze van onmiddellijke voorziening zowel (a) de voorzitter van de RvT te schorsen en een derde als voorzitter van de RvT te benoemen, als (b) een tijdelijk bestuurder naast de bestuurder te benoemen.

Commentaar

Het enquêterecht ziet op een onderzoek door de OK naar wanbeleid. Een enquêteprocedure kan onder meer gestart worden door aandeelhouders, vakorganisaties en de rechtspersoon zelf. Een OR heeft dus niet de bevoegdheid om zelf een enquête te verzoeken, tenzij dit recht aan hem is toegekend bij de statuten of op grond van een overeenkomst. Als deze bevoegdheid niet aan de OR is toegekend, kan de OR zich echter wel in een enquêteprocedure als belanghebbende mengen. In die hoedanigheid kan de OR zijn standpunt kenbaar maken, een zelfstandig tegenverzoek indienen en de OK verzoeken onmiddellijke voorzieningen te treffen. In dit geval was de OR wel bevoegd tot het initiëren van een enquêteprocedure, maar heeft hij hier geen gebruik van gemaakt. Wellicht heeft de OR hier bewust voor gekozen, omdat hij zich tezamen met de bestuurder en de andere belanghebbenden als een “blok” tegen de RvT wilde opstellen, daarbij gebruikmakend van voornoemde rechten als belanghebbende.

Tot slot is het al dan niet bevelen van een onderzoek een discretionaire bevoegdheid van de OK. De OK wijst een verzoek tot het instellen van een enquête slechts toe, als blijkt van “gegronde redenen om aan een juist beleid of juiste gang van zaken” te twijfelen. Hierbij gaat het meestal om een samenstel van redenen. Zo ook in het voorliggende geval, waarin het verzoek werd toegewezen. Interessant in deze zaak is dat niet alleen het handelen van het bestuur en de RvT onderwerp van onderzoek zal zijn, maar ook het handelen van de OR. Het standpunt van de OR dat het onderzoek enkel ziet op de beleidsbepalende organen, is volgens de OK onjuist. De OK acht het van belang om ook de rol van medezeggenschapsorganen in het onderzoek te betrekken, om een volledig en evenwichtig beeld van de situatie te krijgen. Of het echter zover komen zal, is de vraag, nu partijen de bestuurscrisis wellicht weten op te lossen als gevolg van de door de OK getroffen onmiddellijke voorzieningen.
(bron: OR Informatie juli 2016)

Carola Meyer-de Swaan

 

Actueel

19/11/2020

Intervisie

Wouter Hes en Jolanda de Groot zijn bij de NOvA alsook de VAAN geregistreerde intervisiebegeleiders Lees meer
01/07/2020

Boontje Advocaten sorteert voor op de toekomst

Al sinds de oprichting in 2001 richt Boontje Advocaten zich Lees meer

26/06/2020

ELA Global Employment Law Webinar Series: The Reimagined Workplace – Europe

24/06/2020

Boontje Advocaten bespreekt NOW 2.0 in vogelvlucht

Pascal Kruit en Björn Schouten bespreken NOW 2.0 in Lees meer

Quote

 
Delen op