+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

ActueelEnquêterecht: welke rol is de OR toebedeeld?

 

Hof Amsterdam 4 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2716

In deze zaak staan de bestuurlijke problemen van de Stichting de Gelderhorst Landelijk Centrum voor oudere doven (De Gelderhorst), een woon-, zorg- en kenniscentrum voor oudere doven, centraal. De bestuurlijke problemen zien onder meer op het vastgoeddossier: het voornemen tot uitbreiding van de accommodatie en de weigering van de raad van toezicht (RvT) om hier haar goedkeuring aan te verlenen. Daarnaast bestaat er discussie over de afspraken rond het vertrek van de enige bestuurder en heeft het wervingsproces voor leden van de RvT geleid tot een verstoorde relatie tussen de OR en cliëntenraad enerzijds en de RvT anderzijds.

In deze procedure is de RvT een enquêteprocedure gestart, waarin een groot aantal partijen zich gemengd heeft. De RvT heeft de OK verzocht een onderzoek te bevelen naar wanbeleid en bij wijze van onmiddellijke voorziening een tijdelijk bestuurder te benoemen. De bestuurder van de Gelderhorst heeft daarop een verweerschrift en zelfstandig tegenverzoek ingediend en de OK bij wijze van onmiddellijke voorziening verzocht de voorzitter van de RvT te schorsen en een tijdelijke voorzitter van de RvT te benoemen. De OR en de cliëntenraad (OR c.s.) hebben zich als belanghebbenden in deze procedure gevoegd en eenzelfde verzoek ingediend. Tot slot heeft ook de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) zich als belanghebbende gevoegd.

De OK heeft in haar beschikking geconcludeerd dat er aanleiding bestaat om een onderzoek te gelasten. De OK overweegt daarbij dat het onderzoek betrekking zal hebben op voornoemde onderwerpen en de rol van het bestuur, de RvT, de OR en de cliëntenraad daarbij. Nu er volgens de OK sprake is van een bestuurlijke impasse, besluit de OK bij wijze van onmiddellijke voorziening zowel (a) de voorzitter van de RvT te schorsen en een derde als voorzitter van de RvT te benoemen, als (b) een tijdelijk bestuurder naast de bestuurder te benoemen.

Commentaar

Het enquêterecht ziet op een onderzoek door de OK naar wanbeleid. Een enquêteprocedure kan onder meer gestart worden door aandeelhouders, vakorganisaties en de rechtspersoon zelf. Een OR heeft dus niet de bevoegdheid om zelf een enquête te verzoeken, tenzij dit recht aan hem is toegekend bij de statuten of op grond van een overeenkomst. Als deze bevoegdheid niet aan de OR is toegekend, kan de OR zich echter wel in een enquêteprocedure als belanghebbende mengen. In die hoedanigheid kan de OR zijn standpunt kenbaar maken, een zelfstandig tegenverzoek indienen en de OK verzoeken onmiddellijke voorzieningen te treffen. In dit geval was de OR wel bevoegd tot het initiëren van een enquêteprocedure, maar heeft hij hier geen gebruik van gemaakt. Wellicht heeft de OR hier bewust voor gekozen, omdat hij zich tezamen met de bestuurder en de andere belanghebbenden als een “blok” tegen de RvT wilde opstellen, daarbij gebruikmakend van voornoemde rechten als belanghebbende.

Tot slot is het al dan niet bevelen van een onderzoek een discretionaire bevoegdheid van de OK. De OK wijst een verzoek tot het instellen van een enquête slechts toe, als blijkt van “gegronde redenen om aan een juist beleid of juiste gang van zaken” te twijfelen. Hierbij gaat het meestal om een samenstel van redenen. Zo ook in het voorliggende geval, waarin het verzoek werd toegewezen. Interessant in deze zaak is dat niet alleen het handelen van het bestuur en de RvT onderwerp van onderzoek zal zijn, maar ook het handelen van de OR. Het standpunt van de OR dat het onderzoek enkel ziet op de beleidsbepalende organen, is volgens de OK onjuist. De OK acht het van belang om ook de rol van medezeggenschapsorganen in het onderzoek te betrekken, om een volledig en evenwichtig beeld van de situatie te krijgen. Of het echter zover komen zal, is de vraag, nu partijen de bestuurscrisis wellicht weten op te lossen als gevolg van de door de OK getroffen onmiddellijke voorzieningen.
(bron: OR Informatie juli 2016)

Carola Meyer-de Swaan

 

Actueel

03/04/2020

Nieuwsupdate: re-integratie tijdens de corona-periode, oproep van strafrechtadvocaten om de rechtbanken weer te openen, vandaag wordt bekend wanneer de aanvragen voor de NOW-regeling kunnen worden ingediend, en meer.

 
  • Er gelden tijdelijk coulantere regels bij de beoordeling van de Lees meer
02/04/2020

“Ontslag of beroep op de NOW-regeling? Gevolgen voor expats, bijzonder uitstel van betaling, Duitse en Europese maatregelen”

  • Ontslag is soms een betere optie dan de NOW-regeling, zo Lees meer
01/04/2020

Werkgevers opgelet: ogenschijnlijke fout in NOW-regeling kan grote gevolgen hebben!

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is iets meer dan een Lees meer
31/03/2020

NOW-regeling gepubliceerd

Vandaag om 10:00 uur heeft minister Koolmees in een persconferentie details kenbaar gemaakt over de Lees meer

Quote

 
Delen op